Указания за безопасност

Указания за безопасност при използване на горивни камери и/или (био)камини на биоетанол. Спазвайки следващите указния за безопасност Вие се грижите за Вашето здраве и имущество.

Общи указания за безопасност

warning

Никога не оставяйте биокамината да гори без наблюдение.

warning

Малки деца и домашни животни често не осъзнават опасностите, които произлизат от открития огън. Погрижете се те да бъдат на безопасно разстояние.

warning

Като при всеки открит огън има опасност от пожар! В близост до биокамината е препоръчително да имате пожарогасител.

Използвайте биокамините в добре проветрени помещения. Препоръчваме въздуха в помещения, където се използва биокамина, да се сменя чрез проветрения на всеки един час. Хората с дихателни проблеми трябва да се консултират с лекар преди да използват уреда.

Безопасност преди употреба

warning

Биокамините се монтират, вграждат или поставят само на площи от негорими материали

warning

Биокамините не трябва да се поставят в близост до пердета, лесно запалими повърхности и материали, ел. кабели

warning

Спазвайте следните минимални отстояния на линията на огъня както и на нагорещяващите се части на биокамината/горивната камера от лесно запалими материали и предмети: отпред, отстрани и отгоре мин. 100 см., отзад мин. 30 см.

warning

Изрично се забранява използването на биокамина на място с въздушни течения

warning

Изрично се забранява използването на биокамината, ако по време на употреба тя ще бъде изложена на въздушна струя от климатик или вентилационна инсталация.

Биокамината не е пригодена за затопляне на вода, готвене или като барбекю.

warning

Биокамината е предназначена за изгаряне само и единствено на биоетанол с чистота 95-97%. Изрично се забранява изгарянето на всякакъв вид други материали.

warning

Никога не използвайте преносимите биокамини за отопление в автомобили или в каравани.

Безопасност при употреба

 • Изрично се забранява наливането на биоетанол, докато биокамината гори! Изчакайте да се охлади горивната камера (мин. 30 мин) и се уверете, че пламъкът действително е угаснал преди да долеете гориво.
 • Не наливайте повече биоетанол от указаното на горивната камера (Max) или по-голямо количество от даденото от производителя, тъй като има опасност от преливане и пожар! В случай на липсващи указания наливайте максимално до ¾ от обема на горивната камера.
 • Запалването на биокамината/ горивната камера трябва да се извършва само с дълга запалка или удължен кибрит.
 • Не пушете по време на запалването на горивната камера.
 • Не се надвесвайте над горивната камера при палене на биокамината. Застанете отстрани, а не пред биокамината.
 • Изрично се забранява допълнително разгаряне чрез духане или използване на ветрило или сешоар.
 • Не допускайте резки движения, които причиняват силно въздушно течение в близост до камината, тъй като могат да завихрят пламъка и да причинят пожар.
 • Не поставяйте керамични дръвца/камъни върху огъня или отвора на горивната камера, а само около нея, така че да не пречат при затваряне или регулиране на капака.
 • Не поставяйте запалими предмети в биокамината, както и други предмети, които изрично не са предназначени за това.
 • По време на горене частите и стените на биокамината около горивната камера се нагряват – има опасност от изгаряне.
 • Не премествайте горящата биокамина.
 • В зависимост от използваната горивна камера, пламъкът може да се регулира на височина.
 • Гасете огъня само със загасителя, който е в комплект с биокамината или е част от горивната камера.
 • Изрично се забранява използването на вода, ветрило, сешоар или духане за гасене на огъня.
 • След като изгасне биокамината, горивната камера трябва да бъде затворена.
 • Не се препоръчва след употреба да се оставя биоетанол в горивната камера. Изрично се препоръчва да се остави да изгори до края налятото количество биоетанол.
 • В случай, че желаете да запалите студена биокамина, а в горивната камера има още биоетанол, то оставете горивната камера отворена за 30 секунди, за да се предотврати дефлаграция (бързо неконтролируемо запалване) на парите на биоетанола и едва след това запалете.

Безопасност след употреба

warning

Не изваждайте горивната камера, например за почистване, веднага след като е изгаснала. Изчакайте минимум 30 мин. за да се охлади.

warning

След като е изгаснала, биокамината все още е нагрята – изчакайте да се охлади.

Безопасност при работа с биоетанол

 • Обърнете особено внимание на информацията, отпечатана върху етикета на бутилката/тубата от биоетанол.
 • Съхранявайте биоетанола на недостъпно за малки деца и домашни любимци място.
 • Съхранявайте биоетанола във винаги затворен и пригоден за това съд/опаковка.
 • Биоетанолът е лесно запалим! Мястото за съхранение трябва да бъде хладно, без директна слънчева светлина, далеч от топлинни източници или открит огън.
 • Не допускайте биоетанола да попадне в контакт с очи, лигавица и не вдишвайте парите му. При случай на контакт, се обърнете към медицинско лице.
 • При разливане биоетанолът може да остави петна по мебелите и дървените подове. В случай, че разлеете биоетанол, подсушете горивото и измийте внимателно с вода.