Указания за безопасност

Указания за безопасност при използване на горивни камери и/или (био)камини на биоетанол. Спазвайки следващите указния за безопасност Вие се грижите за Вашето здраве и имущество.

Общи указания за безопасност

Никога не оставяйте биокамината да гори без наблюдение.

Малки деца и домашни животни често не осъзнават опасностите, които произлизат от открития огън. Погрижете се те да бъдат на безопасно разстояние.

Като при всеки открит огън има опасност от пожар! В близост до биокамината е препоръчително да имате пожарогасител.

Използвайте биокамините в добре проветрени помещения. Препоръчваме въздуха в помещения, където се използва биокамина, да се сменя чрез проветрения на всеки един час. Хората с дихателни проблеми трябва да се консултират с лекар преди да използват уреда.

Безопасност преди употреба

Биокамините се монтират, вграждат или поставят само на площи от негорими материали

Биокамините не трябва да се поставят в близост до пердета, лесно запалими повърхности и материали, ел. кабели

Спазвайте следните минимални отстояния на линията на огъня както и на нагорещяващите се части на биокамината/горивната камера от лесно запалими материали и предмети: отпред, отстрани и отгоре мин. 100 см., отзад мин. 30 см.

Изрично се забранява използването на биокамина на място с въздушни течения

Изрично се забранява използването на биокамината, ако по време на употреба тя ще бъде изложена на въздушна струя от климатик или вентилационна инсталация.

Биокамината не е пригодена за затопляне на вода, готвене или като барбекю.

Биокамината е предназначена за изгаряне само и единствено на биоетанол с чистота 95-97%. Изрично се забранява изгарянето на всякакъв вид други материали.

Никога не използвайте преносимите биокамини за отопление в автомобили или в каравани.

Безопасност при употреба

Изрично се забранява наливането на биоетанол, докато биокамината гори! Изчакайте да се охлади горивната камера (мин. 30 мин) и се уверете, че пламъкът действително е угаснал преди да долеете гориво.

Не наливайте повече биоетанол от указаното на горивната камера (Max) или по-голямо количество от даденото от производителя, тъй като има опасност от преливане и пожар! В случай на липсващи указания наливайте максимално до ¾ от обема на горивната камера.

Запалването на биокамината/ горивната камера трябва да се извършва само с дълга запалка или удължен кибрит.

Не пушете по време на запалването на горивната камера.

Не се надвесвайте над горивната камера при палене на биокамината. Застанете отстрани, а не пред биокамината.

Изрично се забранява допълнително разгаряне чрез духане или използване на ветрило или сешоар.

Не допускайте резки движения, които причиняват силно въздушно течение в близост до камината, тъй като могат да завихрят пламъка и да причинят пожар.

Не поставяйте керамични дръвца/камъни върху огъня или отвора на горивната камера, а само около нея, така че да не пречат при затваряне или регулиране на капака.

Не поставяйте запалими предмети в биокамината, както и други предмети, които изрично не са предназначени за това.

По време на горене частите и стените на биокамината около горивната камера се нагряват – има опасност от изгаряне.

Не премествайте горящата биокамина.

В зависимост от използваната горивна камера, пламъкът може да се регулира на височина.

Гасете огъня само със загасителя, който е в комплект с биокамината или е част от горивната камера.

Изрично се забранява използването на вода, ветрило, сешоар или духане за гасене на огъня.

След като изгасне биокамината, горивната камера трябва да бъде затворена.

Не се препоръчва след употреба да се оставя биоетанол в горивната камера. Изрично се препоръчва да се остави да изгори до края налятото количество биоетанол.

В случай, че желаете да запалите студена биокамина, а в горивната камера има още биоетанол, то оставете горивната камера отворена за 30 секунди, за да се предотврати дефлаграция (бързо неконтролируемо запалване) на парите на биоетанола и едва след това запалете.

Безопасност след употреба

Не изваждайте горивната камера, например за почистване, веднага след като е изгаснала. Изчакайте минимум 30 мин. за да се охлади.

След като е изгаснала, биокамината все още е нагрята – изчакайте да се охлади.

Безопасност при работа с биоетанол

Обърнете особено внимание на информацията, отпечатана върху етикета на бутилката/тубата от биоетанол.

Съхранявайте биоетанола на недостъпно за малки деца и домашни любимци място.

Съхранявайте биоетанола във винаги затворен и пригоден за това съд/опаковка.

Биоетанолът е лесно запалим! Мястото за съхранение трябва да бъде хладно, без директна слънчева светлина, далеч от топлинни източници или открит огън.

Не допускайте биоетанола да попадне в контакт с очи, лигавица и не вдишвайте парите му. При случай на контакт, се обърнете към медицинско лице.

При разливане биоетанолът може да остави петна по мебелите и дървените подове. В случай, че разлеете биоетанол, подсушете горивото и измийте внимателно с вода.

Благодарим Ви, че прочетохте указанията за безопасност! Спазвайте ги!